Statuetki św. Bartłomieja

Statuetki św. Bartłomieja otrzymali:

2005 - Józef Matysek,

2006 - Waldemar Kurspiot (uchwała 23.10.2006),

2007 - statuetki nie przyznano,

2008 - Jerzy Gesler, Dariusz Poremba (uchwała 29.09.2008),

2009 - Barbara Grzegorczyk, Jan Uliczka, Alfred Morawiec (uchwała 30.11.2009),

2010 - statuetki nie przyznano,

2012 - Fryderyk Kinder, Józef Skiba i Andrzej Kałamarz,

2011 - statuetki nie przyznano,

2013 - statuetki nie przyznano,

2014 - Józef Barnert, Klaudiusz Janik,

2015 - statuetki nie przyznano,

2016 - statuetki nie przyznano,

2017 - Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, 

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku Sybilla Strzała,

2018 - statuetki nie przyznano,

2019 - statuetki nie przyznano,

2020 - statuetki nie przyznano,

2021 - statuetki nie przyznano,

2022 - Jarosław Adamowicz, 

2022 - Rafał Miczka, 

2022 - Kamil Adamus,

 
 {pgslideshow id=8|width=550|height=390|delay=3000|image=L}

 

2005 Józef Matysek

Pan Józef Matysek urodzony 4 grudnia 1912 r. jest osobą, której wieloletnia działalność jest związana z Głogówkiem. Szczególnie wybitne osiągnięcia pana Józefa dotyczą zachowania i utrwalania świetności obiektów sakralnych naszej parafii. Dzięki niemu bezcenne sprzęty i szaty liturgiczne bezpiecznie przetrwały II Wojnę Światową i do dzisiaj służą naszym mieszkańcom.  Pan Matysek ma duży udział w organizowaniu funduszy i przeprowadzeniu renowacji kościołów: parafialnego, klasztornego i na Glinianej Górce, która miała miejsce w latach 50. i 60. ubiegłego wieku. Wiele wywiezionych zabytków powróciło dzięki staraniom pana Józefa do Głogówka. Jednym z nich jest rzeźba Matki Boskiej, która w roku 2003 wróciła na swoje miejsce przy ratuszu. Pan Matysek przez lata wspierał finansowo sprawę odnowy i zachowania zabytków sakralnych. Wieloletnia służba Parafii i Kościołowi zjednała sympatię i wdzięczność mieszkańców Głogówka dla pana Józefa. Są oni dumni z jego dzieła. Pan Józef Matysek zmarł w Głogówku 5 sierpnia 2007 roku i spoczywa na głogówecki cmentarzu parafialnym

 

2006 Waldemar Kurspiot

Pan Waldemar Kurspiot ur. 28 sierpnia 1968 r. w szczególny sposób przyczynił się do realizacji  celów wymienionych w § 9 punkt 1 Statutu Fundacji, a związanych z „organizowaniem i finansowaniem prac konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych otoczenia zabytkowych budowli obiektów sakralnych parafii Głogówek”. Pan Waldemar od kilku lat angażuje własne środki, sprzęt, pracowników w celu wykonania prac restauracyjnych i renowacyjnych otoczenia kolegiaty św. Bartłomieja w Głogówku, oraz rekonstrukcji i budowy ścieżek na zabytkowym cmentarzu parafialnym. Poświęcał wiele prywatnego czasu, aby prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i były wykonywane rzetelnie i solidnie. Jako członek sekcji ekonomicznej Duszpasterskiej Rady Parafialnej aktywnie uczestniczył  w pracach projektowych i planowaniu logistyki ambitnego przedsięwzięcia jakim była renowacja i budowa ścieżek na cmentarzu parafialnym i remont drogi wokół kościoła parafialnego. Tylko w bieżącym roku wybudowanych zostało 800 metrów kwadratowych ścieżek z kostki granitowej oraz 90 metrów bieżących muru cmentarnego z cegły klinkierowej. Zaangażowanie i czas poświęcony przez Pana Waldemara wymienionym przedsięwzięciom sprawiły, że wykonane dzieło będzie służyło wielu pokoleniom mieszkańców Głogówka i ludziom, którzy do naszego pięknego miasteczka zawitają.

 

2008 Jerzy Gesler

Pan Jerzy Gesler urodzony roku 1928   przez szereg  lat  ze szczególnym zaangażowaniem dokonywał napraw i remontów wielu elementów wyposażenia drewnianego znajdującego się w naszych parafialnych zabytkach. Do dzisiaj możemy podziwiać odrestaurowane zabytkowe drzwi w kaplicy Oppersdorffów, Kościele św. Krzyża ( na cmentarzu) czy  św. Mikołaja. Przywrócił do  dawnej świetności wiele krzyży na naszym cmentarzu. Wykonywał liczne prace stolarskie, które na zewnątrz nie są widoczne, gdyż dotyczyły naprawy drewnianych elementów konstrukcyjnych naszych zabytków ale były konieczne do ich przetrwania.

 

2008 Dariusz Poremba

Pan Dariusz Poremba urodzony roku 1976 ze szczególnym zaangażowaniem dokonywał remontów i rekonstrukcji elementów kamiennych  znajdujących się w naszych parafialnych zabytkach. Są to posadzki w przedsionkach i zakrystii Kolegiaty św. Bartłomieja, przedsionek w kaplicy Opperdorffów, prezbiterium w Kościele Św. Krzyża, rekonstrukcje w „Dalnej Kapliczce”. Pan Dariusz wykonywał również liczne prace budowlane związane z zapleczem sanitarnym naszych zabytków.

 

2009 Jan Uliczka

Pan Jan Uliczka urodzony roku 1937 z zawodu blacharz - dekarz, od wielu lat angażuje się w remonty naszych głogóweckich zabytków. Jego specjalnością są dachy, rynny i inne elementy blaszane zabezpieczające lub ozdabiające obiekty sakralne. Wykonał on liczne prace na cmentarzu (kostnica, bramy), w kościółku na Glinianej Górce, Kolegiacie św. Bartłomieja i innych budowlach. Pan Jan nie tylko angażuje się w pomoc, kiedy jest o to proszony, ale gospodarskim okiem potrafi wyszukać usterki i je usuwać zanim staną się zagrożeniem dla zabytków. Pan Jan Uliczka traktuje zabytki sakralne jakby były jego najwartościowszymi budowlami i dba o nie z wielkim zaangażowaniem nie szczędząc czasu, pomysłowości i sił aby były dobrze zabezpieczone i należycie chronione przed zniszczeniem.

 

2009 Alfred Morawiec

Pan Alfred Morawiec urodzony w roku 1967. W roku 2004 został wybrany przez parafian do  Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Angażuje się szczególnie w pracę sekcji finansowo-gospodarczej. W szczególny sposób przyczynił się do realizacji celów wymienionych w § 9 punkt 1 Statutu Fundacji, a związanych z „organizowaniem i finansowaniem prac konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych otoczenia zabytkowych budowli obiektów sakralnych parafii Głogówek”. Pan Alfred od kilku lat angażuje własne środki, sprzęt transportowy, pracowników w celu wykonania prac restauracyjnych i renowacyjnych zabytków sakralnych naszej parafii. Poświęcał wiele prywatnego czasu, aby prace przebiegały zgodnie z harmonogramem i były wykonywane rzetelnie i solidnie. Sam nadzorował  oraz  stawiał i demontował rusztowania w kolegiacie pw. św. Bartłomieja Apostoła.  Zaangażowanie i czas poświęcony  przez Pana Alfreda ratowaniu zabytków sakralnych naszej parafii sprawiają, że coraz piękniejsze nadal będą służyły wielu pokoleniom mieszkańców Głogówka i ludziom, którzy do naszego pięknego miasteczka zawitają.

 

2009 Barbara Grzegorczyk

Pani Barbara Grzegorczyk od wielu lat prowadzi działalność związaną z celami naszej Fundacji. Powiem więcej Fundacji jeszcze nie było a Pani Barbara już promowała nasze zabytki (również sakralne) oprowadzając wycieczki polskie i zagraniczne, prowadziła lekcje muzealne pomagając młodzieży docenić dorobek przeszłych pokoleń. Pisała liczne artykuły, które ukazały się w Życiu Głogówka, Roczniku Prudnickim i Roczniku Głogóweckim oraz innych publikacjach ukazujące bogactwo dziedzictwa kulturowego naszej ziemi. Pani Barbara uczestniczyła również w pracach redakcyjnych oraz promocji wydawnictw książkowych takich jak „Głogówek w dawnej pocztówce” oraz „Z dziejów Głogówka”.  Również wieloletnia działalność w Towarzystwie Miłośników Głogówka oraz pełnienie funkcji członka „senatu” Głogóweckiej Akademii Wiedzy czyli dwóch społecznych towarzystw, które również przyczyniają się do propagowania celów Fundacji.

 

2012 Józef Skiba

Pan Józef Skiba urodził się 4 marca 1954 r. mieszka w Głogówku i jest naszym parafianinem. Od szeregu lat wspiera inicjatywy związane z ratowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, a w szczególności ratowaniem, restaurowaniem i zabezpieczaniem zabytków sakralnych. Fundacja szczególnie jest wdzięczna za przygotowanie oraz koordynację projektu realizowanego w ramach Euroregionu Pradziad związanego z kapitalnym remontem i restauracją zabytkowych organów w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła. Pan Józef Skiba przygotował i nadal prowadzi także inne projekty mające na celu przywrócenie piękna zabytków będących własnością głogóweckich franciszkanów i okolicznych parafii. Zaangażowanie i czas poświęcony przez Pana Józefa w ratowanie zabytków sakralnych sprawiają, że będą one mogły służyć wielu pokoleniom mieszkańców Głogówka zarówno jako miejsca kultu, jak też obiekty świadczące o bogatej przeszłości kulturowej naszego miasteczka.

 

2012 Andrzej Kałamarz

Pan Andrzej Kałamarz urodzony 27 grudnia 1966 r. jest mieszkańcem i parafianinem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Jako burmistrz Głogówka od pierwszych dni pracy w lokalnym samorządzie zauważał potrzebę zaangażowania się w troskę o dziedzictwo kulturowe, w tym to, które jest pod opieką Kościoła Katolickiego. Pan Burmistrz od szeregu lat wspiera działania samorządowe zmierzające do zachowania i utrwalenia świetności obiektów zabytkowych w tym sakralnych. Fundacja Glogovia, jak i Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Głogówku wielokrotnie uzyskiwały dotacje celowe z budżetu Gminy na rzecz ratowania zabytków. Troska i zaangażowanie Gospodarza Gminy pozwoliły na wiele inwestycji przeprowadzonych przy zabytkach sakralnych. Efekty wspierania prac renowacyjnych i remontowych widoczne są szczególnie w głogóweckiej kolegiacie, kościółku „Na Glinianej Górce” zlokalizowanym na terenie Dzierżysławic oraz kościele klasztornym ojców franciszkanów.

 

2012 Fryderyk Kinder

Pan Fryderyk Kinder urodził się 25 listopada 1937 roku w Bażanach (k. Kluczborka). Mimo iż z naszą parafią jest związany pośrednio, przez szereg lat poświęcał swój czas i umiejętności w dzieło ratowania elementów zabytków sakralnych i budynków stanowiących ich zaplecze. Jako mistrz zduński wykonał kominki w Chacie Kmicica oraz w naszej farze. Pan Fryderyk z wielkim zaangażowaniem pomagał przy licznych pracach remontowych w kościele parafialnym, wikarówce (domu, gdzie ostatnie lata spędził Pan Matysek), Chacie Kmicica oraz plebanii. Troska laureata o elementy naszych zabytków i ich zaplecza przyczyniły się do poprawy ich stanu oraz funkcjonalności.

 

2014 Józef Barnert

Pan Józef Barnert urodził się 28 lutego 1954 roku, do dnia dzisiejszego mieszka w Głogówku i jest naszym parafianinem. Tu również pracuje i angażuje się w życie społeczne. Od szeregu lat jest członkiem chóru parafialnego i członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej.Z pozoru prowadzenie firmy instalatorskiej niewiele musi mieć wspólnego w ratowaniem zabytków. Inaczej jednak jest u pana Józefa. Od wielu lat ze swoją firmą wykonuje prace instalatorskie przy sakralnych obiektach zabytkowych głogóweckiej parafii, niejednokrotnie raz za tradycyjne „Bóg zapłać”. Na zabezpieczenie zabytków szczególny wpływ miały prace przy odwodnieniu obiektów. Wykonywał między innymi kanalizację i drenaż przy zabytkowej kolegiacie św. Bartłomieja i kościele św. Mikołaja. W kościele parafialnym zmodernizował do poziomu najwyższych standardów ogrzewanie. Wykonywał także wiele prac w innych obiektach parafialnych, w tym bieżące przeglądy i konserwacje.Zaangażowani Pana Józefa w ratowanie zabytków sakralnych sprawia, że będą one mogły służyć wielu pokoleniom mieszkańców Głogówka zarówno, jako miejsca kultu, jak też obiekty świadczące o bogatej przeszłości kulturowej naszego miasteczka. 

 

2014 Kaludiusz Janik

Pan Klaudiusz Janik, urodzony 18 listopada 1978 roku, zamieszkały w Głogówku na Winiarach przez całe życie związany z Głogówkiem i Kościołem. Przez szereg lat ministrant a od czasów ukończenia studiów i uzyskania tytułu magistra inżyniera elektryka stał się „nadwornym” elektrykiem Parafii. Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu wymienił w kościołach prawie wszystkie instalacje elektryczne troszcząc się w ten sposób o bezpieczeństwo obiektów, a zarazem wyposażenie ich w nowoczesne urządzenia. Wiele prac wykonał bezpłatnie. Gdy wystąpiła jakaś awaria przyjeżdżał natychmiast niczym straż pożarna. Instalacje elektryczne i odgromowe są istotnym elementem troski o zachowanie i pielęgnowanie zabytków. Sprawne i bezpieczne instalacje chronią obiekty przez niebezpieczeństwem powstania pożaru.Firma Pana Klaudiusza Janika wykonała kapitalne remonty instalacji w następujących obiektach: instalacja w kościele parafialnym, iluminacja kościoła parafialnego, instalacja w  kościele św. Mikołaja, instalacja w kościele św. Krzyża oraz zabezpieczenie odgromowe i iluminacja tegoż kościoła oraz oświetlenie cmentarza. Pan Klaudiusz czuwa nad sprawnością wszystkich instalacji dokonując ich okresowych przeglądów.

 

2017 Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła

Samorząd województwa opolskiego od 2006 r. wspiera realizację celów, dla realizacji których Fundacja Glogovia została powołana, mianowicie: „zachowanie obiektów sakralnych Parafii Głogówek w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń”. Bardzo się cieszymy że władze samorządowe widzą potrzebę zachowania tego dziedzictwa, które jest nie tylko dziedzictwem kulturowym lecz również duchowym. Świątynie bowiem są centrami rozwoju duchowego mieszkańców, uświęcone przez stulecia modlitw tysięcy ludzi, którzy w ich murach szukają ratunku, pocieszenia, siły  i natchnienia do dobrego i pięknego życia. Jesteśmy wdzięczni za to wsparcie, wyrażamy Panu Marszałkowi słowa uznania i podziękowania.

 

2017 Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku Sybilla Strzała

Bank Spółdzielczy w Głogówku jest instytucją finansową, która na trwale związała się z Gminą Głogówek. Oprócz działalności ściśle bankowej wspiera również różne inicjatywy kulturalne czy charytatywne. Bardzo się cieszymy, że od szeregu lat możemy liczyć na Państwa pomoc. Szczególne wyrazy szacunku i wdzięczności kierujemy pod adresem Pani Prezes. Dzięki Pani zaangażowaniu mogliśmy skuteczniej realizować cele Fundacji Glogovia. Ta wspaniale odnowiona świątynia wiele zawdzięcza Państwa wsparciu. Chcemy dzisiaj złożyć Pani wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania.

2022 Dr hab. Jarosław Adamowicz jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i równocześnie Dziekanem Wydziału Restauracji i Konserwacji Dzieł Sztuki tejże uczelni.

Od 15 lat wraz ze swoim zespołem prowadzi konserwację i restaurację wnętrza naszej kolegiaty. Jest autorem z powodzeniem zrealizowanego programu zabezpieczenia i przywrócenia świetności freskom, figurom, obrazom i innym cennym elementom wystroju tego pięknego kościoła, który jest równocześnie wysokiej klasy zabytkiem. Profesjonalizm i zaangażowanie Pana Profesora są gwarantem najwyższej jakości wykonanych prac.

2022 Pan Rafał Miczka jest muzykiem, wieloletnim nauczycielem w klasie trąbki szkoły muzycznej w Krapkowicach.

Przez szereg lat jako dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku prowadził orkiestrę dętą, organizował koncerty muzyki w tym religijnej. Wychował wielu młodych ludzi wrażliwych na piękno muzyki sakralnej i wykonujących ją podczas obrzędów liturgicznych. Dzięki muzyce sakralnej liturgia staje się jeszcze bardziej wzniosłą, unoszącą nasze myśli i serca do Boga.

2022 Pan Kamil Adamus kilka lat pracował w Muzeum Diecezjalnym w Opolu.

Obecnie jest doktorantem na Wydziale Historii Uniwersytetu Opolskiego. Od szeregu lat kataloguje zabytki naszej parafii, równocześnie prowadząc ich dokumentację fotograficzną. Dzięki niemu zostały odnalezione cenne przedmioty ukryte od czasów II wojny światowej. Pan Kamil jest autorem szeregu artykułów dotyczących dziejów elementów obiektów sakralnych. Prowadzi również stronę internetową Fundacji i Parafii udostępniając społeczności wiedzę o historii kultury religijnej naszego regionu.

Do góry