Statut Fundacji Glogovia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą "FUNDACJA GLOGOVIA "zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku , aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Tylka z Kancelarii Notarialnej w Krapkowicach dnia 25 sierpnia 2004 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (DZ.U. z 1991r. Nr 46, poz.203z późn.zm ) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Głogówek.

§4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§6

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§7

Ile razy w niniejszym statucie używa się sformułowania obiekty sakralne Głogówka oznacza to: Kościół św. Bartłomieja Apostoła, Kościół św. Krzyża, Kościół św. Mikołaja i Kościół Wniebowzięcia na Glinianej Górce łącznie z elementami ich wewnętrznego i zewnętrznego wyposażenia wraz z najbliższym otoczeniem i budynkiem plebanii oraz ruchome dobra kultury wpisane do rejestru zabytków wykorzystywane na potrzeby parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła.


Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§8

Celami Fundacji jest:
a) zachowanie obiektów sakralnych Parafii Głogówek w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń,
b) niezbędny, natychmiastowy i skuteczny ratunek elementów obiektów sakralnych Parafii Głogówek przed dalszym postępującym niszczeniem,
c) ochrona, konserwacja, restauracja i rekonstrukcja elementów obiektów sakralnych Parafii Głogówek ,
d) popieranie i promocja badań naukowych, analitycznych, porównawczych i innych nad dziejami obiektów sakralnych Parafii Głogówek, sakralnej kultury religijnej ze szczególnym uwzględnieniem jej historycznej roli w życiu mieszkańców oraz w dziejach miasta Głogówka i okolic,
e) wspieranie działań zmierzających do zachowania i utrwalenia świetności obiektów sakralnych Parafii Głogówek i ich znaczenia dla miasta Głogówka i okolic,
g) prowadzenie działalności i wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji, kultury, sztuki i muzyki, w szczególności religijnej.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie i finansowanie:
a. prac związanych z ratowaniem, ochroną, restauracją i zachowaniem dla potomnych
wszelkich zabytków obiektów sakralnych Parafii Głogówek ,
b. wszelkich prac konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych:
- zabytkowych budowli obiektów sakralnych Parafii Głogówek wraz z ich bezpośrednim otoczeniem,
- ich zabytkowego wyposażenia,
- unikalnych fresków ,
c. badań naukowych mających na celu dokumentowanie historii: obiektów sakralnych, stowarzyszeń, zgromadzeń zakonnych i kultury religijnej Głogówka i okolic (w tym Kościoła św. Bartłomieja Apostoła ,Kościoła św. Krzyża ,Kościoła św. Mikołaja i Kościoła Wniebowzięcia na Glinianej Górce i innych obiektów kultu religijnego),
d. konferencji i seminariów naukowych na tematy objęte celami Fundacji,
2. organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy pozostającej w związku z celami Fundacji,
3. organizowanie i prowadzenie działalności propagatorskiej i wydawniczej w zakresie
związanym z celami,
4. popieranie i promocję badań naukowych nad przeszłością i przyszłością obiektów sakralnych i kultury religijnej związanej z Parafią Głogówek,
5. pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na wspieranie realizacji celów Fundacji,
6. udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego podmiotom, organizacjom i osobom fizycznym realizującym cele Fundacji,
7. ustanawianie nagród,
8. inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjno-
informacyjnych i badawczych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
9. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży, warsztatów,
10. organizowanie i wsparcie inicjatyw w zakresie edukacji artystycznej w szczególności muzycznej,
11. prowadzenie działalności wydawniczej , zwłaszcza w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
12. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
13. propagowanie idei Fundacji w społeczeństwie.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 (dwa tysiące) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12a

1. Fundacja nie udziela pożyczek, nie zabezpiecza również swoim majątkiem zobowiązań członków fundacji, członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazać swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności zaś jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku swego na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów ,w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości, 5) wszelkiej pomocy materialnej w innej formie.


§ 14

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację
wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawca nie postanowił inaczej.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem fundacji w stosunku do członków organów i pracowników fundacji
b) przekazywania majątku na rzecz członków organów fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich,
c) umożliwienia wykorzystywania majątku fundacji przez członków organów fundacji, pracowników oraz ich osób bliskich,
d) nabywania na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów fundacji, jej pracownicy i ich osoby bliskie.

§ 15

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej statutowa działalność w części obejmującej działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna.
2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyniku z zastrzeżeniem przepisów ustawy o rachunkowości.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 17

Organem Fundacji jest jej Zarząd i Rada Fundacji.

§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech osób i działa przez czas nie oznaczony.
2. Rada Fundacji powoływana przez fundatora na czas niekreślony w składzie 3 osobowym tj. przewodniczący ,wiceprzewodniczący i sekretarz Rady.

§19

1. Rada podejmuje działalność, jeśli w jej pracach mogą brać udział co najmniej 3 osoby, w przeciwnym przypadku jedynym organem Fundacji staje się Zarząd .
2.Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, nadzorczych i kontrolnych odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającemu mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
3. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
c. nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji z takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć na zaproszenie Rady przedstawiciel Zarządu Fundacji.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
6. Do Rady należy :
a. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji ,
b. opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
c. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie lub odrzucanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu Fundacji ,
e. podejmowanie uchwał w sprawach wskazanych w § 33 niniejszego statutu ,
f. wykonywanie wewnętrznej kontroli i nadzoru.

§ 20

1. W skład Zarządu każdorazowo wchodzi proboszcz Parafii pw. świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku i wskazana przez niego 1 osoba oraz jedna osoba wskazana przez Radę Parafialną Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku.
2. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, a także osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Członków Rady ustanawia każdorazowy proboszcz Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku , w tym jedną na wniosek Rady Parafialnej.

§ 21

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Fundacji.

§ 22

Zarząd kieruje pracami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje istotne decyzje wyłącznie kolegialnie zwykłą większością obecnych osób. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa, przy czym dla ważności decyzji niezbędna jest obecność trzech członków Zarządu.

§ 23

Zarząd może działać wyłącznie dla dobra Fundacji i w zakresie jej celów statutowych.

§ 24

Zarząd zobowiązany jest odbywać jawnie przynajmniej jedno zebranie w każdym kwartale, zaś informacja o miejscu i terminie zebrania winna być wywieszona co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem tego zebrania w ogólnie dostępnej tablicy ogłoszeń parafialnych przy wejściu do Kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku.

§ 25

Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Honorową Radę Fundacji złożoną z powołanych przez ten Zarząd osób skupionych wokół idei Fundacji.

§ 26

W uzasadnionych przypadkach Zarząd może poszczególnym osobom i instytucjom nadać
honorowy tytuł Sponsora Fundacji.

§ 27

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swe funkcje nieodpłatnie i honorowo.

§ 28

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ 29

Przynajmniej raz w roku Zarząd ogłosi sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie pozostawało do wglądu dla osób postronnych w Kancelarii Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku. Zarząd może rozpowszechniać swoje sprawozdanie również w inny sposób.

§ 30

Zmiany w składzie osobowym organów Fundacji dokonuje podmiot uprawniony do ich wyznaczania zawiadamiając w formie pisemnej Zarząd lub Rade Fundacji, podając jednocześnie osobę w miejsce, której wstępuje wyznaczona osoba.


Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 31

Zmiana statutu może obejmować między innymi nazwę Fundacji, lecz nie może dotyczyć istotnych zmian jej celów.

§ 32

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich członków po uzyskaniu aprobaty Kurii Biskupiej w Opolu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 33

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 34

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 35

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 36

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 37

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 38

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 39

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Radę Fundacji.

§ 40

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy.

§ 41

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

air-jordan-4-retro-cement-x-new-era-chicago-bulls-sneaker-hook-up-hat | Latest Releases , IetpShops - Women's Nike Air Jordan 1 trainers - best glue for nike shoes for boys kids

Do góry